Khai báo danh mục khách hàng

1. Vào mục Khác\ chọn Khách hàng. 2. Nhấn biểu tượng  để thêm mới khách hàng. 3. Chọn khách hàng là Tổ chức hoặc Cá nhân. 4. Khai báo thông tin khách hàng. Lưu ý: Có thể khai báo mã số thuế của khách hàng là doanh nghiệp nước ngoài. Trường […]

Lập hóa đơn trên meInvoice Mobile

Lưu ý: Trên meInvoice mobile có thể lập hóa đơn có mẫu hóa đơn là: Các mẫu hóa đơn cơ bản đã được thông báo phát hành trên meInvoice.vn Web, meInvoice Desktop, và các phần mềm tích hợp khác (SME, MIMOSA, ACT…). Các mẫu hóa đơn cơ bản có thiết […]

Cho phép người dùng gõ Đơn giá (quy đổi), Thành tiền (quy đổi), Số lượng, Tỷ lệ có số thập phân như thiết lập trên Web

1. Nội dung Khi lập hóa đơn, thêm danh mục, cho phép người dùng gõ Đơn giá (quy đổi), Thành tiền (quy đổi), Số lượng, Tỷ lệ có số thập phân như thiết lập trên Web để nội dung của hóa đơn thể hiện chính xác về mặt số lượng, […]