Bổ sung cảnh báo để đảm bảo NSD phát hành hóa đơn đúng quy định của cơ quan Thuế

1. Nội dung

Để tránh tình trạng phát hành hóa đơn không khớp với nội dung thông báo phát hành đã được cơ quan thuế chấp thuận, chương trình bổ sung cảnh báo yêu cầu khách hàng xác nhận chính xác thông tin mẫu số, ký hiệu hóa đơn trên phần mềm đã khớp với thông báo phát hành có hiệu lực thì mới cho phép phát hành hóa đơn đó.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R6: Khi phát hành HĐĐT hoặc cấp số (hóa đơn đặt in/tự in) đầu tiên của một mẫu hóa đơn chương trình không yêu cầu xác nhận thông tin mẫu số, ký hiệu hóa đơn.

Từ phiên bản R6 trở đi: Khi phát hành HĐĐT hoặc cấp số (hóa đơn đặt in/tự in) đầu tiên của một mẫu hóa đơn, chương trình hiển thị thông báo sau:

 • So sánh thông tin hóa đơn trên thông báo ở trên so với Thông báo phát hành đã có hiệu lực (được cơ quan thuế chấp thuận) bao gồm các thông tin:
  • Loại hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu phải đúng với Thông báo phát hành
  • Số hóa đơn phải nằm trong khoảng Từ số – Đến số
  • Ngày phát hành hóa đơn bằng hoặc sau Ngày bắt đầu sử dụng.

=> Xem hướng dẫn kiểm tra Thông báo phát hành đã được cơ quan thuế chấp thuận tại đây.

  • Nhấn Xác nhận Tôi xác nhận thông tin trên hóa đơn đã chính xác.
  • Nhấn Tiếp tục phát hành HĐ và thực hiện các bước phát hành hóa đơn (hóa đơn điện tử) hoặc Cấp số hóa đơn (hóa đơn đặt in, tự in)

 

Nội dung này hữu ích?