Cho phép phát hành hóa đơn cho người mua là tổ chức không có Mã số thuế

1. Nội dung

Cho phép phát hành hóa đơn cho người mua là tổ chức không có Mã số thuế.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R9 Mobile: Chương trình chưa đáp ứng việc phát hành hóa đơn cho người mua là tổ chức không có Mã số thuế

Từ phiên bản R9 Mobile trở đi: Chương trình cho phép phát hành hóa đơn cho người mua là tổ chức không có Mã số thuế.

1. Tại danh mục Khách hàng, khi thêm/sửa khách hàng là tổ chức, cho phép để trống thông tin Mã số thuế.

2. Khi thêm/sửa/hóa đơn trên phần mềm, cho phép lưu hóa đơn nếu hóa đơn chọn khách hàng là tổ chức hoặc nhập tay thông tin khách hàng (không chọn từ danh mục) và để trống thông tin Mã số thuế.

3. Trên hóa đơn không hiển thị thông tin mã số thuế.

 

Nội dung này hữu ích?