Chuyển hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy

1. Nhấn biểu tượng

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn đã phát hành cần chuyển thành chứng từ giấy.

  • Nhấn biểu tượng 
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn.
  • Nhấp Áp dụng.

3. Chọn hóa đơn cần chuyển thành chứng từ giấy trên danh sách, nhấn biểu tượng 

Lưu ý: Trường hợp muốn chuyển hàng loạt hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy thì tích chọn cùng lúc hàng loạt hóa đơn.

4. Nhấn Đồng ý .

Lưu ý: Thông tin Người chuyển đổi được chương trình tự động lấy lên theo họ và tên người đăng nhập, tuy nhiên Kế toán vẫn có thể thay đổi nếu cần.

5. Chương trình sẽ tự động chuyển hóa đơn điện tử sang dạng PDF.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự