Đánh dấu hóa đơn đã thanh toán

1. Nội dung

Hướng dẫn đánh dấu hóa đơn đã thanh toán với các hóa đơn đã lập hoặc đã phát hành phục vụ công tác quản lý.

2. Các bước thực hiện

1. Vào danh sách hóa đơn, nhấn chọn hóa đơn cần đánh dấu đã thanh toán.

2. Nhấn chọn Đánh dấu đã thanh toán.

3. Hóa đơn sau khi đánh dấu Đã thanh toán.

Lưu ý:

    • Có thể tìm kiếm nhanh các hóa đơn đã thanh toán trên danh sách hóa đơn.

    • Có thể sửa lại tình trạng thanh toán hóa đơn trong trường hợp nhầm lẫn.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự