Khai báo danh mục khách hàng

1. Vào mục Khác\ chọn Khách hàng.

2. Nhấn biểu tượng  để thêm mới khách hàng.

3. Chọn khách hàng là Tổ chức hoặc Cá nhân.

4. Khai báo thông tin khách hàng.

Lưu ý:

  • Có thể khai báo mã số thuế của khách hàng là doanh nghiệp nước ngoài.
  • Trường hợp khách hàng là tổ chức không có mã số thuế thì không cần khai báo tại mục Mã số thuế.
  • Khi lập hóa đơn các thông tin: Tên khách hàng, Địa chỉ, Mã số thuếSố TK ngân hàng, Ngân hàng, Người nhận HĐ sẽ được tự động lấy lên hóa đơn tương ứng với từng khách hàng (Thông tin Người nhận HĐ sẽ được lấy lên thành Người mua hàng trên hóa đơn). 

5. Nhấn Thêm.

Lưu ý : Sau khi đã khai báo thành công:

  • Có thể sửa lại thông tin của khách hàng:
  • Có thể xóa khách hàng trên danh mục trong trường hợp không còn nhu cầu theo dõi và chưa phát sinh hóa đơn.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự