Cho phép người dùng gõ Đơn giá (quy đổi), Thành tiền (quy đổi), Số lượng, Tỷ lệ có số thập phân như thiết lập trên Web

1. Nội dung

Khi lập hóa đơn, thêm danh mục, cho phép người dùng gõ Đơn giá (quy đổi), Thành tiền (quy đổi), Số lượng, Tỷ lệ có số thập phân như thiết lập trên Web để nội dung của hóa đơn thể hiện chính xác về mặt số lượng, đơn giá, thành tiền, tỷ lệ chiết khấu trong trường hợp các chỉ tiêu trên có số thập phân.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R6: Đơn vị đã thiết lập Định dạng số trên web và lập hóa đơn đúng đắn trên web nhưng Mobile chưa đáp ứng. Mobile đang chưa cho phép gõ số lẻ khi lập hóa đơn, và khi xem hóa đơn thì tự động làm tròn số không theo thiết lập trên Web.

Từ phiên bản R6 trở đi:

  • Khi thêm hàng hóa trên danh mục: cho phép gõ đơn giá, tỷ lệ chiết khấu lẻ theo quy tắc thiết lập định dạng số trên web cho Đơn giá (quy đổi), tỷ lệ.

  • Khi lập/sửa hóa đơn (Lưu ý: Chưa yêu cầu Tỷ giá, Tiền ngoại tệ ở nghiệp vụ này do Mobile chưa đáp ứng lập/sửa hóa đơn ngoại tệ):
    • Cho phép gõ số lượng, đơn giá lẻ thập phân theo quy tắc thiết lập định dạng số trên web
    • Hoặc gõ số lượng, thành tiền lẻ thập phân theo quy tắc thiết lập định dạng số trên web.

               

Nội dung này hữu ích?