Gửi hóa đơn cho khách hàng

1. Nhấn biểu tượng

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn đã phát hành cần gửi cho khách hàng.

  • Nhấn biểu tượng 
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn.
  • Nhấp Áp dụng.

3. Nhấn chọn hóa đơn cần gửi cho khách hàng trên danh sách, nhấn biểu tượng 

Lưu ý: Trường hợp muốn gửi cùng lúc hàng loạt hóa đơn cho khách hàng thì tích chọn hàng loạt các hóa đơn cần gửi.

  • Tên người nhận và Email người nhận: Lấy theo thông tin Người mua hàng Email trên hóa đơn, tuy nhiên vẫn có thể thay đổi lại các thông tin này (nếu cần).
  • Trường hợp muốn gửi thông tin hóa đơn điện tử cho cùng lúc nhiều địa chỉ email thì nhấn enter và nhập thêm địa chỉ email cần gửi.

4. Nhấn Gửi.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự