Lập hóa đơn trên meInvoice Mobile

Lưu ý: Trên meInvoice mobile có thể lập hóa đơn có mẫu hóa đơn là:

 • Các mẫu hóa đơn cơ bản đã được thông báo phát hành trên meInvoice.vn Web, meInvoice Desktop, và các phần mềm tích hợp khác (SME, MIMOSA, ACT…).
 • Các mẫu hóa đơn cơ bản có thiết lập trường thông tin mở rộng được thông báo phát hành trên meInvoice Web. Xem chi tiết tại đây.
 • Khi lập hóa đơn có mẫu số, ký hiệu áp dụng quy trình phê duyệt hóa đơn, xem hướng dẫn gửi duyệt tại đây.
1.  Nhấn biểu tượng .

2. Chọn mẫu hóa đơn.

 • Nhấn vào mục Mẫu hóa đơn.

 • Chọn mẫu hóa đơn muốn sử dụng bằng cách: tìm kiếm theo mẫu số hoặc ký hiệu hóa đơn trên thanh tìm kiếm hoặc bằng cách vuốt màn hình sang trái.
 • Nhấn Chọn mẫu này.

3. Khai báo thông tin khách hàng:

 • Nhấn vào mục Khách hàng.

 • Nếu đã khai báo danh mục khách hàng: Chọn khách hàng trên danh sách (có thể tìm nhanh bằng cách nhập từ khóa theo Tên, Số điện thoại, Mã số thuế của khách hàng).

 • Nếu chưa khai báo danh mục khách hàng: Nhấn biểu tượng  để thêm mới khách hàng. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

  • Có thể lập hóa đơn cho đơn vị là tổ chức không có mã số thuế (bỏ trống thông tin Mã số thuế của người mua
  • Danh mục Khách hàng khai báo trên meInvoice.vn Web sẽ được lấy xuống meInvoice Mobile và ngược lại.

4. Chọn Hình thức thanh toán.

Lưu ý: Có thể đánh dấu trạng thái Đã thanh toán cho hóa đơn đã được khách hàng thanh toán tiền trước nhằm phục vụ công tác quản lý:
*Trên danh sách, hóa đơn sẽ được đánh dấu Đã thanh toán
*Khi người mua tra cứu hóa đơn sẽ hiển thị tình trạng thanh toán là Đã thanh toán.

5. Khai báo hàng hóa ,dịch vụ

 • Nhấn Thêm hàng hóa dịch vụ.

 • Nếu đã khai báo danh mục hàng hóa, dịch vụ: Chọn hàng hóa trên danh sách (có thể chọn nhiều hàng hóa, dịch vụ cùng lúc)

 • Có thể tìm nhanh hàng hóa bằng cách nhập từ khóa theo Tên, Mã hàng hóa.
 • Nếu chưa khai báo danh mục hàng hóa dịch vụ: Nhấn biểu tượng để thêm mới hàng hóa ,dịch vụ. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: 

* Nếu muốn thay đổi lại thông tin của hàng hóa hoặc khai báo bổ sung các thông tin khác như Tỷ lệ chiết khấu, Tiền chiết khấu, Hàng khuyến mại thì:

1. Nhấn vào dòng hàng hóa cần thay đổi thông tin.

2. Nhập thông cần thay đổi, sau đó nhấn Đồng ý.

Danh mục Hàng hóa, dịch vụ khai báo trên meInvoice.vn Web sẽ được lấy xuống meInvoice Mobile và ngược lại.

* Có thể xóa hàng hóa, dịch vụ đã chọn (nếu chọn nhầm)

6. Nhấn Lưu hoặc Lưu và phát hành nếu muốn phát hành ngay hóa đơn.

Lưu ý:

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự