Phát hành hóa đơn đã lập trên meInvoice Mobile

Lưu ý:

Cách 1: Phát hành hóa đơn trên danh sách hóa đơn đã lập

1. Nhấn biểu tượng

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần phát hành.

  • Nhấn biểu tượng 
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn.
  • Nhấp Áp dụng.

3. Chọn hóa đơn cần phát hành trên danh sách, nhấn biểu tượng 

Lưu ý: Trường hợp muốn phát hành cùng lúc hàng loạt hóa đơn thì tích chọn hàng loạt hóa đơn cần phát hành.

4. Nhấn Phát hành hóa đơn.

Lưu ý:

Chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng nếu muốn gửi ngay hóa đơn cho khách hàng sau khi phát hành.

Trường hợp muốn gửi thông tin hóa đơn điện tử cho cùng lúc nhiều địa chỉ email thì nhấn enter và nhập thêm địa chỉ email cần gửi.

Cách 2: Phát hành hóa đơn ngay sau khi lập.

1. Sau khi lập hóa đơn, nhấn Lưu và phát hành.

2. Các bước tiếp theo thực hiện tương tự như cách 1.

Lưu ý: Có thể đánh dấu hóa đơn đã thanh toán sau khi phát hành phục vụ công tác quản lý.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự