Quản lý phiếu xuất kho như hóa đơn trên mobile

1. Vào mục Hóa đơn, chọn tab Xuất kho.

3. Chương trình hiển thị các thông tin thể hiện tình hình sử dụng hóa đơn tại doanh nghiệp bao gồm:

 • Loại hóa đơn:
  • Gốc: Hiển thị đối với hóa đơn có trạng thái là Hóa đơn gốc.
  • HĐ Xóa bỏ: Hiển thị đối với hóa đơn có trạng thái là Hóa đơn xóa bỏ.
  • HĐ Thay thế: Hiển thị đối với hóa đơn có trạng thái là Hóa đơn thay thế.
  • HĐ Điều chỉnh: Hiển thị đối với hóa đơn có trạng thái là Hóa đơn điều chỉnh.

 • Ngày hóa đơn.

 • Trạng thái hóa đơn.
  • Đã phát hành (Có số hóa đơn)
  • Chưa phát hành (Chưa cấp số)

4. Tìm kiếm phiếu xuất kho.

 • Có thể lọc theo trạng thái để tìm kiếm phiếu xuất kho.
  • Nhấn biểu tượng  
  • Khai báo điều kiện tìm kiếm phiếu xuất kho.
  • Nhấn Áp dụng.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự