Quản lý tình hình sử dụng hóa đơn trên meInvoice Mobile

1.  Vào mục Tổng quan.

2.  Chương trình hiển thị các thông tin thể hiện tình hình sử dụng hóa đơn tại doanh nghiệp bao gồm:

 • Tổng giá trị hóa đơn đã phát hành trong năm.
 • Số lượng hóa đơn phát hành trong năm (bao gồm số hóa đơn đã gửi cho khách hàng và số hóa đơn chưa gửi cho khách hàng).
 • Biểu đồ tình hình sử dụng : Cho phép xem được số lượng hóa đơn đã phát hành theo thời gian tùy chọn.
  • Nhấn biểu tượng  

 • Chọn khoảng thời gian muốn xem. Chương trình sẽ hiển thị biểu đồ tình hình sử dụng hóa đơn theo khoảng thời gian đã chọn.

Lưu ý: Có thể nhấn vào thời điểm trên biểu đồ để xem tình hình sử dụng hóa đơn.

 • Trạng thái
  • Chưa phát hành: Tổng số lượng hóa đơn đã lập chưa phát hành
  • Xóa bỏ: Tổng số lượng hóa đơn đã xóa bỏ
  • Thay thế: Tổng số lượng hóa đơn thay thế
  • Điều chỉnh: Tổng số lượng hóa đơn điều chỉnh.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự