Xem hóa đơn đã lập

1. Vào mục Hóa đơn.

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần xem.

  • Nhấn biểu tượng 
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn.
  • Nhấp Áp dụng.

3. Chọn hóa đơn muốn xem trên danh sách.

4. Nhấn biểu tượng 

5. Chọn Xem hóa đơn.

6. Chương trình hiển thị hóa đơn. Có thể tải hóa đơn về bằng cách nhấn biểu tượng 

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự