Làm thế nào để xem lại Nhật ký đã lập hóa đơn?

1. Nội dung:

Làm thế nào để xem lại Nhật ký đã lập hóa đơn?

2. Các bước thực hiện:

1. Vào mục Hóa đơn.

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần xem nhật ký.

  • Nhấn biểu tượng 
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn.
  • Nhấp Áp dụng.

3. Chọn hóa đơn cần xem nhật ký trên danh sách.

4. Nhấn biểu tượng 

5. Nhấn Xem nhật ký hóa đơn.

6. Chương trình hiển thị nhật ký chi tiết.

 

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự