Lập hóa đơn điều chỉnh trên meInvoice Mobile

1.Vào mục Hóa đơn.

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần lập hóa đơn điều chỉnh.

  • Nhấn biểu tượng 
  • Khai báo điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần lập hóa đơn điều chỉnh.
  • Nhấn Áp dụng.

3. Chọn hóa đơn cần điều chỉnh trên danh sách hóa đơn.

4. Nhấn Biểu tượng 

5. Chọn Điều chỉnh hóa đơn.

5. Khai báo thông tin hóa đơn điều chỉnh.

  • Chọn loại hình điều chỉnh.
  • Khai báo thông lý do điều chỉnh và các thông tin khác.

7. Khai báo chi tiết thông tin điều chỉnh.( ở ví dụ này là điều chỉnh tăng giá bán hàng hóa từ 10.000.000 lên 10.500.000)

  • Nhấn vào dòng hàng hóa dịch vụ.

  • Nhập thông tin điều chỉnh.
  • Nhấn Đồng ý.

6. Chương trình hiển thị thông tin hóa đơn điều chỉnh\ Nhấn Lưu hoặc Lưu và phát hành nếu muốn phát hành ngay hóa đơn.

Lưu ý:

  • Việc phát hành hóa đơn điều chỉnh tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường.
  • Sau khi lập hóa đơn điều chỉnh, trạng thái của hóa đơn sẽ là HĐ điều chỉnh trên danh sách Hóa đơn điện tử.

Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn điều chỉnh.

Chương trình hiển thi kết quả tìm kiếm hóa đơn điều chỉnh.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự