Lập Xóa hóa đơn và lập Hóa đơn thay thế trên meInvoice Mobile

Lưu ý: Để phát hành hóa đơn trên mobile cần thiết lập sử dụng chữ ký số HSM trên MEINVOICE Web. Xem hướng dẫn (trường hợp 2: Ký thông qua máy chủ HSM) tại đây.

Bước 1: Xóa hóa đơn được phát hiện sai thông tin.

1. Vào mục Hóa đơn.

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần xóa bỏ.

 • Nhấn biểu tượng 
 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn.
 • Nhấp Áp dụng.

3. Chọn hóa đơn cần xóa bỏ trên danh sách.

4. Nhấn biểu tượng 

5. Chọn Xóa bỏ hóa đơn.

6. Khai báo lý do xóa bỏ và các thông tin chung.

Lưu ý: Có thể đính kèm biên bản thỏa thuận về việc xóa hóa đơn để tiện tra cứu khi cần bằng cách nhấn Chọn tệp.

7. Chương trình hiển thị thông báo như sau, nhấn .

Bước 2: Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ.

1. Sau khi xóa bỏ hóa đơn, chương trình hiển thị thông báo sau đây, nhấn .

Trường hợp chưa lập hóa đơn ngay sau khi xóa hóa đơn thì vào danh sách hóa đơn để tìm kiếm hóa đơn xóa bỏ cần lập hóa đơn thay thế.

 • Vào mục Hóa đơn.
 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn xóa bỏ.
  • Nhấn biểu tượng
  • Khai báo điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần xóa bỏ.
  • Nhấn Áp dụng.

 • Chọn hóa đơn xóa bỏ cần lập hóa đơn thay thế.

 • Nhấn Biểu tượng 

 • Chọn Thay thế hóa đơn.

2. Khai báo thông tin hóa đơn thay thế,nhấn Lưu  hoặc Lưu và phát hành nếu muốn phát hành ngay hóa đơn.

Lưu ý:

 • Việc phát hành hóa đơn thay thế tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Sau khi xóa hóa đơn và lập hóa đơn thay thế trạng thái hóa đơn sẽ là HĐ xóa bỏHĐ thay thế trên danh sách hóa đơn.

Thiết lập điều kiện tìm kiếm.

Trạng thái HĐ xóa bỏHĐ thay thế trên danh sách hóa đơn.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự