Phát hành hóa đơn áp dụng giảm thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15

Lưu ý:

  • Với mẫu hóa đơn khởi tạo từ meInvoice Web trước ngày 26/01/2022, kế toán phải thực hiện sửa mẫu hóa đơn trên web để xuất được hóa đơn áp dụng giảm thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15 (với mẫu hóa đơn 1 thuế suất không cần thực hiện bước này)
  • Với mẫu hóa đơn khởi tạo từ meInvoice Desktop, kế toán phải thực hiện chuyển đổi mẫu hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP lên mẫu hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP, đồng thời áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15 trên meInvoice Desktop để xuất được hóa đơn áp dụng giảm thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15.

Các bước lập và phát hành hóa đơn thực hiện như bình thường.

Đối với hóa đơn giá trị gia tăng:

Tại giao diện lập hóa đơn chọn mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, chương trình tự động tính Tiền thuế GTGT theo mức thuế suất 8%.

  • Nhấn vào chi tiết hàng hóa, dịch vụ.

  • Chọn mức thuế suất 8%. Chương trình tự động tính Tiền thuế GTGT theo mức thuế suất 8%.

  • Thực hiện các bước phát hành hóa đơn như bình thường.

Đối với hóa đơn bán hàng:

  • Tại giao diện lập hóa đơn tích chọn Áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết 43/2022/QH15. Khi đó chương trình sẽ sẽ bổ sung cột Tiền thuế được giảm.
  • Khai báo thông tin hàng hóa, Số lượngĐơn giá, chương trình tự động tính Tiền thuế GTGT được giảm của từng mặt hàng (Tiền thuế GTGT được giảm = Tiền hàng x %Thuế suất x 20%) và Tổng tiền thanh toán sau khi đã áp dụng giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.

Nội dung này hữu ích?