Phê duyệt hóa đơn

1. Nội dung

Hướng dẫn người dùng có quyền phê duyệt hóa đơn thực hiện phê duyệt.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý:

1. Phê duyệt hóa đơn

Sau khi gửi duyệt, hóa đơn được chuyển đến bước phê duyệt nào thì người dùng có quyền phê duyệt tại bước đó sẽ nhận được thông báo để thực hiện phê duyệt.

Cách 1. Phê duyệt từng hóa đơn

1. Vào mục Hóa đơn\Phê duyệt, nhấn chọn hóa đơn cần phê duyệt trên danh sách.

2. Kiểm tra các thông tin trên hóa đơn:

Trường hợp 1: Nếu hóa đơn đã chính xác, thực hiện duyệt hóa đơn:

 • Nhấn Duyệt.

 • Hóa đơn sau khi được duyệt sẽ được chuyển đến người có quyền phê duyệt ở bước tiếp theo.
 • Sau khi hóa đơn được duyệt ở bước cuối cùng thì có thể phát hành hóa đơn.

Trường hợp 2: Nếu hóa đơn chưa chính xác, thực hiện từ chối duyệt hóa đơn:

 • Nhấn Từ chối duyệt.

 • Khai báo lý do từ chối duyệt, nhấn Từ chối duyệt.

Cách 2: Phê duyệt hàng loạt hóa đơn

1. Vào mục Hóa đơn\Phê duyệt, tích chọn hàng loạt hóa đơn cần phê duyệt trên danh sách.

2. Nhấn biểu tượng duyệt hóa đơn.

 • Có thể từ chối phê duyệt hàng loạt hóa đơn bằng cách nhấn biểu tượng từ chối duyệt.

 • Nhập lý do từ chối duyệt hàng loạt hóa đơn.

Lưu ý:

  • Nếu người phê duyệt có quyền phê duyệt ở nhiều bước liên tiếp thì hóa đơn sẽ được duyệt luôn đến bước cao nhất mà người đó có quyền.
  • Nếu người phê duyệt có quyền phê duyệt ở nhiều bước không liên tiếp thì thực hiện phê duyệt ở các bước mà người đó có quyền.
  • Nếu hóa đơn có phát sinh chênh lệch hoặc bỏ trống thông tin bắt buộc theo quy định thì trên giao diên phê duyệt (1 hóa đơn hoặc hàng loạt hóa đơn) sẽ hiển thị cảnh báo, người duyệt cần kiểm tra lại trước khi phê duyệt.
2. Theo dõi kết quả phê duyệt hóa đơn
 • Theo dõi trạng thái phê duyệt hóa đơn tại danh sách hóa đơn.
  • Trạng thái Chờ duyệt: Hóa đơn đã gửi duyệt đang chờ phê duyệt.
  • Trạng thái Từ chối: Hóa đơn bị từ chối duyệt tại một trong các bước trong quy trình phê duyệt.
  • Trạng thái Đã duyệt: Hóa đơn đã được duyệt tại tất cả các bước. Lúc này có thể thực hiện phát hành hóa đơn.
  • Trạng thái Bản nháp: Hóa đơn chưa được gửi duyệt.
  • Nếu hóa đơn không nằm trong quy trình phê duyệt thì trạng thái bỏ trống.

 • Sau khi duyệt, nếu phát hiện hóa đơn có sai sót thì có thể thực hiện thu hồi gửi duyệt hóa đơn để sửa lại thông tin, sau đó thực hiện lại từ đầu quy trình phê duyệt.
  • Nhấn chọn hóa đơn cần thu hồi gửi duyệt trên danh sách (có thể thu hồi hóa hơn đã duyệt bởi một trong các bước hoặc tất cả các bước trong quy trình phê duyệt)

  • Nhấn Thu hồi hóa đơn gửi duyệt.

  • Nhấn .

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự