Tải hóa đơn điện tử đã phát hành

1. vào mục Hóa đơn.

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn đã phát hành cần tải về.

  • Nhấn biểu tượng 
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn.
  • Nhấp Áp dụng.

3. Chọn hóa đơn cần tải về trên danh sách.

4. Nhấn biểu tượng 

6. Chọn Tải hóa đơn.

7. Hóa đơn tải về mục Dowload ở bộ nhớ trong của điện thoại.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự