Cải tiến chức năng theo phân quyền trên meInvoice Web

1. Nội dung

Cải tiến chức năng phân quyền Xem hóa đơn cho phép người lập và không có quyền phát hành hóa đơn được xem hóa đơn dạng PDF

2. Chi tiết thay đổi

Phần mềm cho phép phân quyền cho người dùng có quyền lập và không có quyền phát hành hóa đơn được xem hóa đơn dạng PDF để tiện cho việc kiểm tra dữ liệu và gửi lại hóa đơn cho khách hàng.

Cho phép NSD phân quyền cho các chức năng Tải hóa đơn gốc, Chuyển thành HĐ giấy (HĐ gốc), Gửi hóa đơn cho KH (HĐ gốc).Trước đây các quyền này đang theo quyền Phát hành hóa đơn.

Xem hướng dẫn phân quyền  tại đây.

Nội dung này hữu ích?