Xuất vé dịch vụ trên máy Pos Sunmi

Lưu ý:

Trường hợp 1: Xuất vé trực tiếp trên thiết bị Pos Sunmi

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Trường hợp 2: Kết nối với máy in bluetooth để xuất vé

Bước 1: Kết nối máy Pos Sunmi với máy in bluetooth.

Bước 2: Xuất vé: Thực hiện các bước như trường hợp 1.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự