Xuất vé vận tải trên máy Pos Sunmi

Lưu ý:

Trường hợp 1: Xuất vé trực tiếp trên thiết bị Pos Sunmi

1. Xuất vé vận tải in sẵn mệnh giá sử dụng cho 1 tuyến đường

Tải phim hướng dẫn tại đây.

2. Xuất vé vận tải in sẵn mệnh giá sử dụng cho nhiều tuyến đường

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Trường hợp 2: Kết nối với máy in bluetooth để xuất vé

Bước 1Kết nối máy Pos Sunmi với máy in bluetooth.

Bước 2: Xuất vé: Thực hiện các bước như trường hợp 1.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự